Överlägg

Radonsanering med radonsug

Vid förekomst av markradon är en radonsug vanligtvis en helt överlägsen och kostnadseffektiv metod jämfört med att exempelvis förbättra ventilationen.

En radonsug fungerar genom att skapa ett undertryck i marken för att aktivt motverka inträngningen av radonhaltig luft från marken. Genom att kontinuerligt sänka lufttrycket förhindrar en radonsug effektivt att radon tränger in. För att effektivt hindra markradon från att komma in måste en radonsug vara i drift dygnet runt och året runt.

Att installera en radonsug är den mest använda metoden för att reducera radonhalten inomhus vid problem med radon från marken.

Radonsanering

Vid behov av åtgärder för att sänka en förhöjd radonhalt, inleds vanligtvis processen med en radonbesiktning för att undersöka källan till radonet och välja lämpliga saneringsåtgärder.

En radonbesiktning utförs av professionella besiktningsmän som hjälper dig att få en tydlig bild av hur radonet tränger in och kan åtgärdas. Husets konstruktion granskas noggrant och en genomgång av hela byggnaden eller huset genomförs. Ventilationssystemet kontrolleras, eventuella läckor upptäcks och gammastrålning mäts från byggnaden. Efter genomgången erhåller du information om vilka åtgärder som behövs för att lösa problemen. Beroende på var radonet kommer ifrån, finns det olika metoder för radonsanering.

Vid radon i byggmaterial krävs ökad luftomsättning genom installation eller förbättring av ventilationssystemet. Vid radon i hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det tas in i huset. Vid radon från marken kan sanering utföras genom installation av radonsug, radonbrunnar eller genom tätningar.

Genom en grundlig radonbesiktning och val av rätt saneringsåtgärder kan radonproblemet effektivt hanteras och radonhalten sänkas till en säker nivå. Det är viktigt att anlita erfarna yrkespersoner för att säkerställa en framgångsrik radonsanering och för att skydda hälsan för alla som vistas i byggnaden.

Priset för radonsanering varierar beroende på husets unika egenskaper och omfattningen av åtgärderna som krävs. Vissa åtgärder kan vara mer kostsamma än andra.

Radonmätning

Det uppskattas att det för närvarande finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Att vara utsatt för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radon. Radon kan tränga in i våra hem från marken, byggmaterial eller det vatten vi använder. För att upptäcka radon finns det endast en pålitlig metod – radonmätning!